top of page

toewijzing

Op zaterdag 2 maart is van 10.00 tot 13.00 uur de verkoopmanifestatie van Parc Westerhoeve in de Cultuurkoepel. Het is mogelijk vanaf 2 maart om zowel voor de 30 tussenwoningen als voor de twaalf hoekwoningen in te schrijven via deze website. Inschrijven is mogelijk tot maandag 18 maart 12.00 uur. Bij de inschrijving stellen we als voorwaarde dat een verklaring wordt bijgevoegd van een bank of hypotheekadviseur dat financiering mogelijk is.

De woningen worden toegewezen op basis van criteria en loting. Op woensdagavond 20 maart zal notaris Hans Erkamp vanaf 19.30 uur de loting verrichten. De loting vindt plaats in de Cultuurkoepel in aanwezigheid van alle belangstellenden.

Tussenwoningen

De 30 tussenwoningen worden verkocht onder de voorwaarden van Koopstart. De prijs van een tussenwoning bedraagt € 281.000,- inclusief Koopstartkorting. De aankoop van een carport met zonnepanelen is verplicht. De prijs hiervan bedraagt € 15.000,-. Het energielabel van de woningen met carport is A++++. Met de gemeente Heiloo is de afspraak gemaakt dat in beginsel 24 tussenwoningen aan mensen uit Heiloo worden toegewezen en zes tussenwoningen aan mensen uit Limmen, conform de inwonersverhoudingen.

 

Voorrangscriteria tussenwoningen

De loting is openbaar en er wordt gestart met de inschrijvers die aan alle voorrangscriteria voldoen.

 

 1. Woonachtig of sociaal gebonden aan Heiloo/Limmen
  De kandidaat die in Heiloo of Limmen woont moet minstens een jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister en heeft daar ook zijn hoofdverblijf. Na toewijzing dien je dit aan te tonen met een uittreksel Basisregistratie Personen inclusief adreshistorie.

  De kandidaat die sociaal gebonden is aan Heiloo/Limmen is in het verleden zes jaar aan een stuk ingezetene is geweest of als een van de verwanten in de eerste graad (dat zijn ouders of kinderen) er nu tenminste zes jaar woonachtig zijn. Na toewijzing dien je dit aan te tonen met een uittreksel Basisregistratie Personen inclusief adreshistorie (van jezelf of van de verwanten in de eerste graad).
   

 2. Eén van de partners is geboren na 31 december 1993
  De koper of zijn/haar partner dient geboren te zijn na 31 december 1993. Dit kun je na toewijzing van een woning aantonen met een kopie van een identiteitsbewijs. We stellen geen voorwaarden aan de burgerlijke staat, dus twee vriend(inn)en, broers en zussen, et cetera mogen ook samen kopen. Medekopers dienen op het inschrijfformulier te worden aangegeven. Naamswijziging of indeplaatsstelling of het achteraf toevoegen van een medekoper is niet mogelijk: de koop- en aannemingsovereenkomsten worden uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager.
   

 3. Bruto gezins/huishouden inkomen bedraagt maximaal € 65.000,-
  Het bruto jaarinkomen is inclusief vakantiegeld/vaste extra uitkeringen of belastbaar inkomen ingeval van een eigen onderneming. Dit kun je na toewijzing van een woning aantonen met IB60-formulier of een kopie van een recente salarisstrook of jaarrekening.

 

Voorrangscriteria hoekwoningen

De 12 hoekwoningen hebben een prijs vanaf € 422.000,- exclusief carport met zonnepanelen. De aankoop van een carport met zonnepanelen is verplicht. De prijs hiervan bedraagt € 15.000,-. Het energielabel van de woningen met carport is A++++. Voor deze hoekwoningen zijn de drie voorrangscriteria van de tussenwoningen niet van toepassing. Bij de toewijzing is er wel een voorkeur voor zo jong mogelijke mensen uit (of sociaal gebonden aan) Heiloo/Limmen voorrang krijgen.

Proces van inschrijving en toewijzing

Onderstaand een toelichting op het proces van inschrijving, de toewijzing en afwikkeling van de koopovereenkomsten van de tussenwoningen.

 • Een inschrijving is achteraf niet meer te wijzigen, dus bijvoorbeeld niet inschrijven met één persoon/inkomen en kopen met twee personen/twee inkomens. Een inschrijving wordt alleen meegenomen bij de loting als deze is voorzien van een financieringsverklaring. Het verkrijgen van een financieringsverklaring kost tijd, dus wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen ervan.

 • Alle inschrijvers worden gesorteerd op de mate waarin ze voldoen aan de voorrangscriteria. Inschrijvingen die voldoen aan alle criteria komen in pot 1. Bij de loting zal gestart worden met alle inschrijvingen in pot 1.

 • De openbare loting zal plaatsvinden op 20 maart vanaf 19.30 uur in de Cultuurkoepel. Notaris Hans Erkamp zal de loting verzorgen of hier toezicht op houden. Bij het trekken van een inschrijvingsformulier worden een aantal stappen doorlopen:

 1. Komt de inschrijver uit Heiloo of Limmen? Conform afspraak met de gemeente wijzen we 24 tussenwoningen toe aan mensen uit (of sociaal gebonden aan) Heiloo en zes woningen aan mensen uit (of sociaal gebonden aan) Limmen. Is het quotum bereikt, dan komt de inschrijver op de reservelijst.

 2. Als het quotum niet bereikt is, dan wordt gekeken naar de voorkeur voor de bouwnummerreeksen (er kan alleen een voorkeur worden aangegeven voor alle bouwnummers per blok). Is de eerste voorkeur al vergeven? Nee, dan wordt het laagste bouwnummer dat nog beschikbaar is, toegewezen. Zo ja, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur. Als alle voorkeuren zijn vergeven wordt de inschrijver op de reservelijst geplaatst.

 3. Als alle bouwnummers zijn vergeven eindigt de loting.

 4. Als er geen inschrijvers meer in pot 1 zitten en alle bouwnummers zijn nog niet vergeven, wordt er gestart met pot 2 met kandidaten die aan twee van de drie voorrangscriteria voldoen.

 • De kandidaten met een toewijzing gaan het gesprek aan met de makelaar om te komen tot de ondertekening van de koopovereenkomsten (woning en carport) en de aannemingsovereenkomsten (woning en carport). Bij dit gesprek dienen aanvullende gegevens te worden aangeleverd, waarbij gecontroleerd kan worden of alle op het inschrijfformulier aangegeven gegevens (inkomen, adres, et cetera) kloppen. In dit gesprek kunnen ook de meerwerkopties worden besproken.

 • Na het tekenen van de koopovereenkomst hebben de kopers twee maanden de gelegenheid om de benodigde financiering rond te krijgen. Hierbij zal de financiering worden aangehouden welke in de financieringsverklaring is aangegeven.

 • Zodra de financiering rond is en de omgevingsvergunning is onherroepelijk, kan de levering van de grond plaatsvinden (of in het geval van Koopstart: de vestiging van het erfpachtrecht).

bottom of page